Pages Navigation Menu

Suradnja firme GRIZELJ i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Suradnja firme GRIZELJ i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u  Sarajevu

 

Predstavnici firme GRIZELJ predstavili su studentima studija zdravlja i ekologije

druge i četvrte godine u Hiruškom amfiteatru KCUS-a, nove napredne tehnologije

tretmana/obrade otpada i pravilno postupanje sa otpadom sa posebnim osvrtom na

svaku tačku hijerarhiskog postupanja sa otpadom. Hijerarhisko postupanje otpadom

uključuje sljedeće:

– Prevenciju nastanka otpada

– Ponovnu upotreba otpada

– Recikliranje

– Energetsko iskorištenje otpada

– Minimalno odlaganje otpada

Posebna pažnja je posvećena tretiranju komunalnog, medicinskog, farmaceutskog,

hazardnog i animalnog otpada kojeg treba tretirati na način svojstven vrsti otpada i to

humano, ekološki prihvatljivo, zdravstveno i veterinasrki podobno, sanitarno i

higijenski ispravno, energetski efikasno i ekonomski profitabilno.

Predavanja su obuhvatila i postupanje sa otpadom od mjesta nastanka (In Situ) do

korektnog tretmana/obrade što se ogleda kroz sakupljanje, transport,

selekciju/separaciju, vaganje, obilježavanja i tretman uz osvrt na EU Direktive,

lokalne zakone, odluke i pravilnike po pitanju klasifikacije, kategorizacije,

kvantifikacije do mogućnosti energetskog iskorištavanja.

Postupanje sa otpadom kao i njegovo iskorištavanje prikazano je na primjeru

kokošijeg izmeta uz primjenu Know – how tehnologija koje su namjenjene za

unapređenje poljoprivrednog i privrednog sektora, naročito hortikulture, kroz

realizaciju poljoprivrednih, ekoloških, energetskih i ekonomskih benefita.

Kao rezultat termičkog tretmana kokošijeg izmeta kao animalnog otpada druge

kategorije nastaje, od izmeta koka nesilica, sterilni pelet za fertilizaciju tla bez

mogućnosti reverzibilne reakcije, a od izmeta sa prostirkom koka tovilica nastaje

ogrjevni pelet ili briket.

Procjedni mulj sa pročistača otpadnih komunalnih voda je ekološki neprihvatljiv i

potrebno ga je nastaviti tretirati do ekološki prihvatljive supstance. Optimalno

korektan, kvalitetan i efektan eko tretman/obrada otpadnog mulja sa pročistača

otpadnih voda vrši se procesom dehidracije, ekstrakcije (gasifier-biogas), incineracije,

ko-incineracije kroz energetsko iskorištenje postupcima termovalorizacije,

kogeneracije (CHP), trigeneracije (CHCP) i poligeneracije. Toplinska energija

dobivena u procesu termovalorizacije može se koristiti za tehnološke svrhe grijanja,

za proizvodnju električne energije kogeneracijom CHP kao i za hlađenje

trigeneracijom CHCP preko apsorbera koji koristi toplinsku energiju kao energent.

Poslije efektnog energetskog iskorištavanja procijednog mulja, finalni produkt

termičkog tretmana/obrade nastaje inertni ohlađeni pepeo. Ohlađeni pepeo može se

koristiti kao frakcija u građevinarstvu, nasipni materijal kao pokrov u zaštiti biosfere

na odlagalištima otpada, prije humanizacije.

Energetska efikasnost (EE) i obnovljivi izvori energije (OIE) su prezentirani kao tema

novih postupanja sa otpadom kao reciklantom i energentom kroz održivi razvoj, te u

sferi zaštite prirode, vode, tla, zraka i hrane.

Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu posjetili su firmu GRIZELJ i

proizvodni pogon za proizvodnju procesne opreme na lokalitetu Stup u Sarajevu, gdje su im

prezentirana pilot laboratorijska testna postrojenja za tretman/obradu animalnog,

medicinskog, farmaceutskog otpada postupcima: incineracije, ko-incineracije, autoklaviranje i

dehidracija, gasifier, ekstrakcija, sterilizacija kao i prese za proizvodnju peleta i briketa.

Na licu mjesta su prezentirane mogućnosti postupanja sa otpadom kroz sve ekološke

aspekte u zaštiti čovjeka, prirode i biosfere uz primjenu novih naprednih tehnologija u

postupanju sa otpadom.

Slijedi nastavak uspješne suradnje GRIZELJ-a i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u

Sarajevu i u oblasti dezinfekcije.