Pages Navigation Menu

Izrada studija

Izrada:

- Plan aktivnosti

- Plan organizacije sistema upravljanja “otpadom” 

- Strategija upravljanja “otpadom” 

- LEAP (lokalni ekološki akcioni plan) 

- REAP (regionalni ekološki akcioni plan)

- Studija o procijeni uticaja na okoliš

- Studija izvodljivosti upravljanja “otpadom”

- Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima u skladu sa BAT-om

- Izrada tehnološko – procesnih projekata

- Fizibiliti studije

- Idejni projekat za tretman “otpada”

- Izvedbeni projekat postrojenja za tretman “otpada”

- Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara

- Elaborati za revitalizaciju i sanaciju javnih i divljih odlagališta “otpada”

- Plana aktivnosti upravljanja energijom.

 

Projekat obuhvata:

- građevinski (+prostorni plan sa saobracajnicama),

- arhitektonski, tehnološki (+transport)

- mašinski, oprema i instalacije

- elektro, oprema i instalacije

- plin/gas, oprema i instalacije

- komunalije (voda, hidrantska instalacija, kanalizacija, oborinske vode sa objekta i asfaltnih 

  površina)